Privacy Beleid

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;

b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;

c. Verantwoordelijke: de eenmanszaak MC eCom Services, gevestigd en kantoorhoudende te (3582 XW) Utrecht aan de Ina Boudier-Bakkerlaan 143 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67272142;

d. Website: de website onder www.mcecomservices.com.

1 Algemeen

1.1

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe MC eCom Services de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.

1.2

De persoonsgegevens die door MC eCom Services worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer.

2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1

MC eCom Services verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de MC eCom Services heeft doorgegeven. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van MC eCom Services, een bestelling bij MC eCom Services te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van MC eCom Services.

2.1.1

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

2.2

MC eCom Services gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan MC eCom Services heeft verstrekt: het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot online strategie in de ruimste zin van het woord.

2.2.1

Als de Gebruiker MC eCom Services om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt MC eCom Services de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

2.2.2

Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt MC eCom Services de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.

2.2.3

Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal MC eCom Services de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.

2.3

Daarnaast kan MC eCom Services de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van MC eCom Services die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met michael@mcecomservices.com om verstrekte gegevens aan te passen of te verwijderen.

3. Doorgifte aan derden

3.1

MC eCom Services zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij: met deze derde een verwerkersovereenkomst is gesloten.

3.1.1

de doorgifte geschiedt aan een door MC eCom Services voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker MC eCom Services een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of

3.1.2

MC eCom Services op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Cookies

4.1

MC eCom Services maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het Cookiebeleid van verantwoordelijke dat hier gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor MC eCom Services cookies gebruikt.

5. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

5.1

De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie, aanvulling, vergetelheid, dataportabiliteit, beperking van de verwerking, bezwaar, geautomatiseerde besluitvorming en profilering en duidelijke informatie van of over zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming.

5.2

Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker MC eCom Services bereiken op michael@mcecomservices.com of op 3582 XW, Utrecht aan de Ina Boudier-Bakkerlaan 143-1.

5.3

Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan michael@mcecomservices.com.

6 Bewaartermijn

6.1

MC eCom Services bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van zes maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij MC eCom Services op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

7 Beveiliging

7.1

MC eCom Services heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder het gebruik van een versleutelde internetverbinding en opslag.

8 Wijzigingen in het Privacybeleid

8.1

MC eCom Services behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. MC eCom Services adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 25 mei 2018